Ważna informacja- zmiana w regulaminie Klubu

19.01.2024 10:27

Drodzy Klubowicze, Uprzejmie informujemy o zmianach w Regulaminie Fitness Klubu Maniac Gym.

Wprowadziliśmy kilka aktualizacji w naszym regulaminie w związku z uaktualnieniem podstaw prawnych oraz dokonaniem drobnych zmian.

 

Zmienione zostały zapisy w pkt 7,13, 53, 56, 60, 66, 67.

 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem, obowiązującym od 1 lutego 2024r. Pełna treść jest dostępna tutaj

 

 Zapis z 2022r : Pkt 7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony personelowi Klubu. Wydanie nowej Karty może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej Karty, w wysokości 30 zł

Przyjmuje brzmienie w 2024r: Fakt utraty,  zniszczenia  lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony personelowi Klubu. Wydanie nowej Karty może nastąpić dopiero  po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej Karty, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

 


 

Zapis z 2022r : Pkt. 13. Opłata członkowska jest bezzwrotną opłatą wpisową, pobieraną od Klienta Klubu przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, związana z wydaniem Karty Członkowskiej, w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika. W przypadku rezygnacji z usług Klubu przed wygaśnięciem Karty Członkowskiej, Klub nie zwraca wcześniej uiszczonych opłat członkowskich. W przypadku braku ciągłości wykupionych usług w ramach karnetu, Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ponownej opłaty członkowskiej.

Przyjmuje brzmienie w 2024r: Opłata członkowska jest bezzwrotną opłatą wpisową, pobieraną od Klienta Klubu przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, związana z wydaniem Karty Członkowskiej, w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika. W przypadku rezygnacji z usług Klubu przed wygaśnięciem Karty Członkowskiej, Klub nie zwraca wcześniej uiszczonych opłat członkowskich. Usunięto


 

Zapis z 2022r : Pkt 53. Członek Klubu jest obowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest oplata w wysokości 10 zł. 

Przyjmuje brzmienie w 2024r:Członek Klubu jest obowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest oplata w wysokości zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.


 

Zapis z 2022r :Pkt 56 Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient powinien przynieść własną kłódkę lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Członek Klubu zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, zostanie opróżniona przez personel Klubu, a jej zawartość (poza artykułami spożywczymi i innymi rzeczami ulegającymi łatwemu zepsuciu – które zostaną niezwłocznie zutylizowane)  będzie przechowywana na ryzyko Członka Klubu przez okres 5 dni roboczych. Jeśli w tym czasie Członek Klubu nie zgłosi się w recepcji Klubu po odbiór pozostawionych w szafce rzeczy, wedle uznania Klubu, zostaną one: (i) uznane za porzucone, w rozumieniu art.180 kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) tj. w celu wyzbycia się ich własności, a następnie rozdysponowane, lub (i) oddane na przechowanie niezależnego podmiotu świadczącemu usługi przechowania, na koszt i ryzyko Członka Klubu, o czym Członek Klubu zostanie poinformowany poprzez wywieszenie informacji na terenie Klubu, w miejscu przeznaczonym do dokonywania ogłoszeń. 

Przyjmuje brzmienie w 2024r: Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient powinien przynieść własną kłódkę lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Członek Klubu zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, zostanie opróżniona przez personel Klubu, a jej zawartość (poza artykułami spożywczymi i innymi rzeczami ulegającymi łatwemu zepsuciu – które zostaną niezwłocznie zutylizowane) będzie przechowywana na ryzyko Członka Klubu przez okres 5 dni roboczych. Jeśli w tym czasie Członek Klubu nie zgłosi się w recepcji Klubu po odbiór pozostawionych w szafce rzeczy, wedle uznania Klubu, zostaną one: (i) uznane za porzucone, w rozumieniu art.180 kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2022 poz. 1360 z późn. zm), tj. w celu wyzbycia się ich własności, a następnie rozdysponowane, lub (i) oddane na przechowanie niezależnego podmiotu świadczącemu usługi przechowania, na koszt i ryzyko Członka Klubu, o czym Członek Klubu zostanie poinformowany poprzez wywieszenie informacji na terenie Klubu, w miejscu przeznaczonym do dokonywania ogłoszeń. 

 


 

Zapis z 2022r: Pkt 60 Podmiot Prowadzący Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania przez niego Umowy oraz za szkody powstałe w związku z jego zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem - na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).  

Przyjmuje brzmienie w 2024r: Podmiot Prowadzący Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania przez niego Umowy oraz za szkody powstałe w związku z jego zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 


 

Zapis z 2022r: Pkt 66. Administratorem danych osobowych jest Właściciel tj. Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79A. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., 2135 z późn. Zm)

Przyjmuje brzmienie w 2024r: Administratorem danych osobowych jest Właściciel tj. Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79A. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 2019r. poz.1781)


 

Zapis z 2022r:  Pkt. 67. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). 

Przyjmuje brzmienie w 2024r:  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.).

 

 


Wstecz