REGULAMIN FITNESS KLUBU MANIAC GYM BIELSK PODLASKI®

(obowiązujący od dnia 9 listopada 2022 roku)

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług fitness klubu Maniac Gym®, w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług fitness klubu Maniac Gym®, jednorazowej wejściówki oraz korzystających na podstawie warunków promocji.

 I. CZŁONKOSTWO

1.          Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.

2.          Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.

3.          Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób małoletnich, które ukończyły 16 lat i nie są całkowicie ubezwłasnowolnione, do uzyskania statusu Członka Klubu konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez opiekunów prawnych takiej osoby, na zawarcie Umowy i korzystanie z usług świadczonych w Klubie.

4.          Członkostwo w Klubie przysługuje wyłącznie osobie, która zawarła Umowę Członkowską z Podmiotem Prowadzącym Klub. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Umowy Członkowskiej. Zawarcie Umowy Członkowskiej stanowi jednocześnie potwierdzenie przez Członka Klubu, że przed jej zawarciem, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązał się do przestrzegania jego postanowień.

5.          Warunkiem otrzymania Karty Członkowskiej (zwanej dalej „Kartą”) jest zapoznanie się z regulaminem Fitness Klubu  Maniac Gym® (zwanego dalej  „Klubem”) podpisanie umowy członkowskiej (podanie wymaganych danych kontaktowych), wykonanie zdjęcia oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

6.          Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim. Przekazanie jej osobie trzeciej wiąże się z utratą członkostwa.

7.          Fakt utraty,  zniszczenia  lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony personelowi Klubu. Wydanie nowej Karty może nastąpić dopiero  po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej Karty, w wysokości 30 zł.

8.          Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej Karty Członkowskiej wraz z opłatą lub uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia. Przy zawarciu Umowy Członkowskiej, Klient wybiera spośród dostępnych w aktualnej ofercie preferowany przez siebie rodzaj Karnetu, w tym okres jego ważności. Członek Klubu może korzystać z usług świadczonych w Klubie, w sposób i w zakresie wynikającym z wybranego rodzaju Karnetu i na warunkach określonych w Umowie Członkowskiej oraz w niniejszym Regulaminie.

9.          Podstawą do korzystania z usług Klubu jest fizyczne posiadanie Karty Członkowskiej, pracownicy klubu mają prawo odmówić wstępu na teren klubu o ile nie okaże on Karty Klubu.

10.        Jednokrotnie w roku kalendarzowym, członek ma prawo do zawieszenia członkostwa na okres w którym nie będzie mógł korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie Recepcji o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie do Klubu stosownego zwolnienia lekarskiego L4 potwierdzającego okres choroby lub rekonwalescencji. W związku z powyższym członkostwo wydłuża się o ten okres. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uznania zwolnień lekarskich przekazanych po zakończeniu choroby lub takich co do których Klub ma wątpliwości związane z wiarygodnością. Członek klubu zobowiązany jest do przedstawienia zwolnienia lekarskiego L4 najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia. Obowiązująca forma zgłoszenia – osobista lub telefoniczna oraz dodatkowo w formie elektronicznej na adres bielsk@maniacgym.pl.

11.        Klub nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu klubu, który może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych napraw, remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. Do okoliczności siły wyższej zalicza się, w szczególności: klęski żywiołowe (pożar, zaspa, powódź), epidemie, wojny lub wszelkie działania wojenne, strajki, nagłe i niemożliwe do przewidzenia zmiany ustawodawstwa lub wydanie przez organy państwowe aktów prawnych, mających znaczący wpływ na niemożność wykonania usługi. W przypadku, gdy korzystanie z Klubu było niemożliwe z przyczyn wskazanych powyżej, po zakończeniu Okresu rozliczeniowego, w trakcie którego nastąpiło jedno ze zdarzeń wskazanych powyżej Klubowiczowi przysługuje uprawnienie do korzystania z Klubu bez konieczności uiszczania opłat przez czas równy temu, w trakcie którego nie mógł korzystać z Klubu z powodu jednego ze zdarzeń opisanych powyżej.

 

II. CENY I ZAKRES USŁUG

12.        Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości.

13.        Opłata członkowska jest bezzwrotną opłatą wpisową, pobieraną od Klienta Klubu przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, związana z wydaniem Karty Członkowskiej, w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika. W przypadku rezygnacji z usług Klubu przed wygaśnięciem Karty Członkowskiej, Klub nie zwraca wcześniej uiszczonych opłat członkowskich. W przypadku braku ciągłości wykupionych usług w ramach karnetu, Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ponownej opłaty członkowskiej.

14.        Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin.  Przy karnetach długoterminowych (3,6 i 12- miesięcznych) istnieje możliwość zamrożenia karnetu na 28 dni. Członek klubu ponosi opłatę za zamrożenie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

15.        Przeniesienie karnetu na inną osobę wiąże się z utratą karnetu przez osobę przekazującą, ale nie z utratą członkostwa. Osoba przyjmująca karnet musi posiadać Kartę Członkowską.

 

III.  PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

16.        Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Klub. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu poniższych warunków: a. udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsłudze Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie dokumentu tożsamości), b. zrobienie zdjęcia Klienta przy pierwszej wizycie w Klubie. W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, telefon oraz adres zamieszkania, a w przypadku Członków Klubu także datę urodzenia, o których mowa w niniejszym punkcie.

17.        Ponadto, Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie informatycznym Klubu i będzie służyło wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości Klienta podczas wizyt w Klubie. Klient umożliwi Klubowi weryfikację podanych danych osobowych, w szczególności podczas wizyty w Klubie. Na prośbę Personelu Klubu, przy zawarciu Umowy w Klubie lub podczas pierwszej wizyty w Klubie, Klient zobowiązany jest okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty) w celu weryfikacji danych podanych przy zawieraniu Umowy oraz uprawnień do korzystania z usług świadczonych w Klubie.

18.        Każda osoba nieuprawniona, która uzyskała dostęp do Klubu z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub w wyniku naruszenia obowiązujących przepisów prawa zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Klubu wynagrodzenia w wysokości opłaty za wejście jednorazowe za każde nieuprawnione wejście na teren Klubu. Karta Członkowska, którą legitymuje się osoba do tego nieupoważniona, może zostać zatrzymana przez personel Klubu.

 

IV ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

19.        Każdorazowo (przy pomocy Karty Członkowskiej) po wejściu do Klubu, Klient zobowiązany jest do zalogowania się, a przy wyjściu wylogowania się w miejscu do tego przeznaczonym. Korzystając z zajęć fitness Członek klubu zobowiązany jest do zalogowania się w wyznaczonych do tego strefach.

20.        Zabronione jest korzystanie z przyrządów treningowych i infrastruktury Klubu w celu świadczenia usług na rzecz innych Klientów Klubu (prowadzenia treningów personalnych itp.), niezależnie od tego czy usługi te są świadczone odpłatnie czy nieodpłatnie.

21.        Klient początkujący ma obowiązek zgłosić się do instruktora w celu zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń.

22.        Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie.

23.        Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.

24.        W razie niejasności co do wykonywania ćwiczeń lub jakichkolwiek innych problemów niezależnie od zaawansowania ćwiczący zobowiązany jest zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w Klubie o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.

25.        Ćwiczenia z wolnymi ciężarami (hantle, sztangi lub ćwiczenia z wykorzystaniem dużego obciążenia) mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.

26.        Korzystający z Klubu fitness korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednia badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza. Członkowie Klubu ze schorzeniami wpływającymi na wydolność fizyczną, schorzenia cukrzycowe, choroby serca, nieprawidłowe ciśnienie, a także będące w ciąży, powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.

27.        Klub fitness nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia, wszelkie urazy lub choroby, które są skutkiem niewłaściwie wykonywanych ćwiczeń lub stosowania nadmiernych obciążeń przez Klubowicza. Korzystający z Klubu fitness zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do stanu swojego zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

28.        Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń. Zobowiązani są do konsultacji z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.

29.        Zabronione jest korzystanie z przyrządów treningowych przez osoby będące w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub w przypadku, gdy jej stan zdrowia może w sposób negatywny oddziaływać na inne osoby przebywające w Klubie.

30.        W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.

31.        Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.

32.        W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu korzystania z przyrządów treningowych lub innych urządzeń (także w zakresie dopuszczalnej zmiany ich ustawień czy funkcji), Klient zobowiązany jest upewnić się, że nie spowoduje ich obciążenia lub uszkodzenia, ani nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia i życia swojego oraz innych osób. Jeśli Klient stwierdzi, że urządzenie lub sprzęt sportowy jest uszkodzone, ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z niego oraz niezwłocznie powiadomić Personel Klubu.

33.        W przypadku naprawy i konserwacji urządzeń znajdujących się w Klubie, Klub zastrzega prawo do jego czasowego wyłączenia z użytkowania.

34.        Korzystający z usług Klubu zobowiązani są do higieny osobistej i czystości zgodnie z aktualnymi wymogami i wytycznymi Klubu.

35.        Ćwiczący zobowiązani są do korzystania w czasie treningu z ręcznika, ubrania sportowego oraz zmiany obuwia na obuwie treningowe z zakrytymi palcami.

36.        Członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem Klubu. Po zakończonych ćwiczeniach  należy odłożyć  sprzęt na miejsce do tego wyznaczone.

37.        Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom zapisanym na zajęcia fitness. Zapisów na zajęcia dokonywać można w recepcji Klubu.

38.        Odwołanie rezerwacji na zajęcia fitness powinno odbyć się przynajmniej z 1 godzinnym wyprzedzeniem. W razie nie odwołania lub nie zachowania terminu odwołania, godzina zostanie zaliczona jako wykorzystana.

39.        W przypadku odnotowania dwóch nieobecności na zajęciach, wcześniej zarezerwowanych i nieodwołanych, Klub ma prawo do blokady możliwości zapisów na zajęcia przez okres kolejnych 7 dni, następujących po zajęciach, na których została odnotowana druga nieobecność.

40.        Klienci korzystający z zajęć grupowych,  w przypadku spóźniania przekraczającego 10 minut,  ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.

41.        W razie nie skorzystania z zajęć  fitness nie ma możliwości odrobienia ich w innym terminie.

42.        Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć fitness w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 5 osób, lub w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.

43.        Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług, zakresu świadczonych usług, zmiany planu zajęć fitness, redukcji liczby godzin zajęć, zmiany instruktora.

44.        Osoby od 13 do 16 roku życia mogą korzystać z sali cardio i aerobiku wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej i za zgodą Klubu.

45.        Osoby od 16 do 18 roku życia mogą korzystać ze wszystkich sal treningowych, po podpisaniu oświadczenia zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego, z zastrzeżeniem nakazu wykonywania ćwiczeń dobranych przez instruktora.

46.        Jeśli podczas treningu cardio ubranie treningowe jest mokre, a kontynuowany jest trening siłowy wskazana jest zmiana koszulki na suchą.

47.        Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku gdy Klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W sytuacji zakazu korzystania i  wykluczenia z Klubu, nie zwracana jest  równowartość nie wykorzystanego karnetu i opłata członkowska.

48.        W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków i sterydów , przynoszenie i przychodzenie po spożyciu alkoholu, środków odurzających,  narkotyków i  sterydów.

49.        Klub może być zamknięty w niedziele i święta oraz na czas konieczny  do przeprowadzenia niezbędnych napraw lub remontów z lub bez informowania o tym klientów. Klub nie przedłuża ważności karnetów, z powodów wymienionych w tym punkcie.

50.        Sauna uruchamiana jest przez pracowników Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy sauny. W saunie jest obowiązek siadania na własnym ręczniku.

51.        Instruktorzy pełniący dyżur na terenie Klubu sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do podporządkowania się nakazom i do  bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

52.        Wszyscy trenerzy i instruktorzy są kontrolowani przez Klub. Żaden  trener ani instruktor z poza Klubu nie ma prawa prowadzić indywidualnych zajęć bez pisemnej zgody właściciela Klubu Maniac Gym®.

53.        Członek Klubu jest obowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest oplata w wysokości 10 zł.

54.        Klubowicz wyraża zgodę na: a) zmianę Spółki świadczącej usługi fitness w Klubie w ramach podpisanej umowy w danej lokalizacji; b) zmiana podmiotu nie wymaga konieczności zawarcia nowej umowy. Klubowicz wyraża zgodę na cesję umowy.

  

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

55.        Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna,) z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.

56.        Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient powinien przynieść własną kłódkę lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Członek Klubu zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, zostanie opróżniona przez personel Klubu, a jej zawartość (poza artykułami spożywczymi i innymi rzeczami ulegającymi łatwemu zepsuciu – które zostaną niezwłocznie zutylizowane)  będzie przechowywana na ryzyko Członka Klubu przez okres 5 dni roboczych. Jeśli w tym czasie Członek Klubu nie zgłosi się w recepcji Klubu po odbiór pozostawionych w szafce rzeczy, wedle uznania Klubu, zostaną one: (i) uznane za porzucone, w rozumieniu art.180 kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),  tj. w celu wyzbycia się ich własności, a następnie rozdysponowane, lub (i) oddane na przechowanie niezależnego podmiotu świadczącemu usługi przechowania, na koszt i ryzyko Członka Klubu, o czym Członek Klubu zostanie poinformowany poprzez wywieszenie informacji na terenie Klubu, w miejscu przeznaczonym do dokonywania ogłoszeń.

57.        Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.

58.        Zakazuje się wnoszenia na teren Klubu znacznych ilości pieniędzy lub wartościowych przedmiotów. Rekomenduje się, aby na czas treningu, znaczne ilości pieniędzy lub wartościowe przedmioty przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza Klubem.

59.        Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

60.        Podmiot Prowadzący Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania przez niego Umowy oraz za szkody powstałe w związku z jego zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem - na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

61.        Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

62.        Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny:  Maniac Gym® ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok.

 

VI. ZMIANA REGULAMINU

63.        Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.

64.        W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.

65.        Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

 

VII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

66.        Administratorem danych osobowych jest Właściciel tj. Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79A. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., 2135 z późn. zm.).

67.        Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2135 z późn. zm.). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi przez Administratora.

68.        Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą mailową na adres mailowy: bielsk@maniacgym.pl lub osobiście w siedzibie firmy.

69.        W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.

70.        Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).

71.        Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.

72.        Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.

73.        Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Szatnie, toalety oraz prysznice nie są objęte zasięgiem monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres do 14 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

74.        Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu.

75.        Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.

76.        W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

77.        Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Klubu.

78.        Klubowicz może złożyć skargę lub reklamację w przypadku niezadowolenia z jakości lub nienależytego wykonania usług. Formą składania skarg i reklamacji jest forma pisemna. Elementami niezbędnymi do przyjęcia zgłoszenia są: imię i nazwisko Klubowicza, adres korespondencyjny, podpis Klubowicza oraz opis przedmiotu skargi lub reklamacji.

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW ON-LINE

Słowniczek pojęć:

Klub – MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok, NIP 966-16-05-093, REGON 052030101, Tel (85) 740 69 31, e-mail: info@maniacgym.pl  Filia w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 5 17-100 Bielsk Podlaski, e-mail: bielsk@maniacgym.pl, do której można zakupić karnet za pośrednictwem strony internetowej
Regulamin - niniejszy regulamin zakupu karnetów do fitness klubu  za pośrednictwem strony internetowej
Kupujący - osoba dokonująca zakupu karnetów do fitness klubu za pośrednictwem strony internetowej
Strona internetowa – strona internetowa www.bielsk.maniacgym.pl

Karnety – karnety do fitness klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej
 
§1 Sprzedaż on-line

1. Sprzedaż Karnetów prowadzi fitness klub MANIAC GYM.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a fitness klubem MANIAC GYM zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:

a) zarejestrowania się na stronie internetowej www.bielsk.maniacgym.pl

b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,

c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,

d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję Regulamin”.

4. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro lub przelew poprzez serwis PayU).

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż Karnetów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

7. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.

8. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Klub.

9. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wydrukowana karta imienna z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

10. Aby otrzymać fakturę VAT należy zaraz po zamówieniu karnetu skontaktować się z pracownikami Klubu (MANIAC GYM Filia w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 5) oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

11. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu (dodatkowe zniżki dostępne są wyłącznie przy zakupie karnetu w recepcji klubu).

12. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

13. Brak możliwości zakupu Karnetów za pośrednictwem strony internetowej nie oznacza braku możliwości zakupu w recepcji klubu.

14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

§2 Reklamacje, zwrot i wymiana karnetów

1.  Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetową Karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że Karnet nie został wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług, za które zapłacił.

2.  W przypadku zwrotu Kupujący zobowiązany jest skontaktować się z pracownikami Klubu osobiście w siedzibie Klubu lub mailowo bielsk@maniacgym.pl

3.  Zwrot opłaty za karnet możliwy jest wyłącznie w recepcji klubu, po podpisaniu oświadczenia o odbiorze gotówki za rezygnację z karnetu.

4. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

5. W przypadku gdy Kupujący nie może skorzystać z zakupionego Karnetu istnieje możliwość przepisania go na inną osobę. Jedynym warunkiem przepisania Karnetu jest posiadanie Karty Członkowskiej przez osobą na którą Kupujący chce przepisać kartę. Przepisanie Karnetu wiąże się z utratą możliwości korzystania z usług Klubu w danym okresie ale nie z utratą członkowstwa.


§3 Ochrona danych Kupującego

1. Poprzez zakup Karnetu przez stronę internetową Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.

2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia w recepcji Klubu.


§4 Postanowienia końcowe

1. Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.

2. W celu dokonania zakupu karnetów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Karnetów przez Kupującego. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

4. Wszystkie informacje na temat oferty klubu, cennika oraz godzin otwarcia opublikowane są na stronie www.bielsk.maniacgym.pl.

5. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu.