REGULAMIN FITNESS KLUBU MANIAC GYM

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

W rozumieniu art. 384§1 Kodeksu Cywilnego Niniejszy regulamin jest regulaminem i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej” .
 

II CZŁONKOSTWO

Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.
Warunkiem otrzymania karty członkowskiej (zwanej dalej „Kartą”) jest zapoznanie się z regulaminem Fitness Klubu  Maniac Gym (zwanego dalej  „Klubem”) podpisanie umowy członkowskiej (podanie wymaganych danych kontaktowych)oraz wykonanie zdjęcia.
Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim.
Fakt utraty,  zniszczenia  lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony obsłudze Klubu. Wydanie nowej karty może nastąpić dopiero  po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty, w wysokości 50 zł.
Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej karty członkowskiej wraz z opłatą lub uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia.
Podstawą do korzystania z usług Klubu jest fizyczne posiadanie karty członkowskiej, pracownicy klubu mają prawo odmówić wstępu na teren klubu o ile nie okaże on karty Klubu.
Dwukrotnie w roku kalendarzowym, członek ma prawo do zawieszenia członkowstwa na okres w którym nie będzie mógł korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie Recepcji o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie do Klubu stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby lub rekonwalescencji. W związku z powyższym członkostwo wydłuża się o ten okres. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uznania świadczeń lekarskich przekazanych po zakończeniu choroby. Członek klubu zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia.
 

        III CENY I ZAKRES USŁUG

Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości.
Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin, a w przypadku rezygnacji wartość karnetu nie jest zwracana.
Przeniesienie karnetu na inną osobę wiąże się z utratą karnetu przez osobę przekazującą, ale nie z utratą członkostwa. Osoba przyjmująca karnet zobowiązana jest uiścić opłatę wpisową, jeśli nie była dotychczas członkiem klubu.
 

IV PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

Każdy z członków Klubu może korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych znajdujących się przed Klubem.
Członek Klubu może korzystać z usług  w zakresie posiadanych uprawnień klubowych i wykupionej kategorii usług.
Przy rezygnacji z karnetu Członek klubu ponosi opłatę manipulacyjną (opłatę administracyjną, podatek liniowy i podatek VAT).
Każdorazowo (przy pomocy karty członkowskiej) po wejściu do Klubu istnieje obowiązek zalogowania się, a przy wyjściu wylogowania się w miejscu do tego przeznaczonym.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub bez nadzoru.
Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania własnej kłódki i zamykania szafki przed opuszczeniem szatni. Przed opuszczeniem Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do opróżnienia zajmowanej szafki z wszystkich pozostawionych tam rzeczy. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, zostanie opróżniona przez personel Klubu, a jej zawartość będzie przechowywana na ryzyko Członka Klubu przez okres 5 dni roboczych. W przypadku nie odebrania pozostawionych rzeczy zostaną one oddane do Caritas.
Korzystający z usług Klubu zobowiązani są do higieny osobistej i czystości.
Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
Członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem klubu. Po zakończonych ćwiczeniach  należy odłożyć  sprzęt na miejsce do tego wyznaczone. Wszelkie uszkodzenia powinny być  natychmiast zgłoszone w recepcji.
Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
Każdy członek Klubu jest zobowiązany posiadać aktualne badania lekarskie, zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych,  uzupełnienie informacji dotyczących schorzeń oraz poinformowanie instruktora w celu doboru odpowiednich form zajęć. 
Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia członka klubu wywołanego nieodpowiednim doborem ćwiczeń lub nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie klubu wynikające ze złego stanu zdrowia i nie stosowania się do regulaminu.
Członek Klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba, że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
Każdy początkujący ma obowiązek zgłosić się do instruktora w celu wykonania badań, doboru treningu i diety oraz  zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń.
W razie niejasności co do wykonywania ćwiczeń lub jakichkolwiek innych problemów niezależnie od zaawansowania ćwiczący zobowiązany jest konsultować się odnośnie treningu z odpowiednim instruktorem.
Ćwiczenia z wolnymi ciężarami (hantle, sztangi lub ćwiczenia z wykorzystaniem dużego obciążenia mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby).
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom zapisanym na zajęcia aerobiku. Zapisów na zajęcia dokonywać można w recepcji klubu jak i poprzez stronę internetową.
Klienci korzystający z zajęć grupowych,  w przypadku spóźniania przekraczającego 10 minut,  ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
Klienci korzystający z zajęć aerobiku na wejściu jednorazowym mają ograniczenie czasowe 1,5h. Po przekroczeniu tego czasu zobowiązani będą do zapłaty kary w kwocie 50zł.
W razie nie skorzystania z zajęć  aerobiku nie ma możliwości odrobienia ich w innym terminie.
Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 5 osób.
Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć aerobiku, redukcji liczby godzin zajęć i zmiany instruktora.
Z siłowni mogą korzystać osoby od 16 roku życia tylko za pisemną zgodą rodziców.
Telewizory w sali aerobowej można używać wyłącznie z zastosowaniem słuchawek, zabrania się regulowania odbiorników telewizyjnych w celu innym niż przełączenie kanałów i ustawianie głośności.
Podczas treningu siłowego i cardio  należy korzystać z ręcznika.
Jeśli podczas treningu cardio ubranie treningowe jest mokre, a kontynuowany jest trening siłowy wskazana jest zmiana koszulki na suchą.
Na żądanie członka i za okazaniem paragonu Klub wystawia faktury za usługi klubowe w terminie do 7 dni od dokonania zakupu.
Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku gdy klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W sytuacji zakazu korzystania i  wykluczenia z Klubu, nie zwracana jest  równowartość nie wykorzystanego karnetu i opłata wpisowa.
W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków i sterydów , przynoszenie i przychodzenie po spożyciu alkoholu, środków odurzających,  narkotyków i  sterydów.
Klub może być zamknięty w niedziele i święta oraz na czas konieczny  do przeprowadzenia niezbędnych napraw lub remontów z lub bez informowania o tym klientów. Klub nie przedłuża ważności karnetów, z powodów wymienionych w tym punkcie.
W szatniach i pod natryskami obowiązuje nakaz noszenia klapek.
Saunę uruchamia pracownik Klubu.
Instruktorzy pełniący dyżur na terenie Klubu sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do podporządkowania się nakazom i do  bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
Wszyscy trenerzy i instruktorzy są kontrolowani przez klub. Żaden  trener ani instruktor z poza klubu nie ma prawa prowadzić indywidualnych zajęć bez pisemnej zgody właściciela klubu Maniac Gym.
Członek Klubu jest obowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest oplata w wysokości 10 zł.
49.     Skargi i wnioski  należy zgłaszać właścicielowi Klubu.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu.
Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.
W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Klubu.
Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę  na przetwarzanie przez Maniac  Gym jego danych osobowych przekazanych przez Klienta  w umowie członkowskiej. Klient  wyraża zgodę  na otrzymywanie informacji handlowej od Maniac Gym  środkami komunikacji elektronicznej, w tym newslettera oraz może otrzymywać od nas e-maile dotyczące proponowanych usług. Możemy również kontaktować się z Klientami telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące wykonania Umowy.

 

 

REGULAMIN FITNESS KLUBU MANIAC GYM – Młodzież 13-18 lat

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

W rozumieniu art. 384§1 Kodeksu Cywilnego Niniejszy regulamin jest regulaminem i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej” .
 

II CZŁONKOSTWO

Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.
Warunkiem otrzymania karty członkowskiej (zwanej dalej „Kartą”) jest zapoznanie się z regulaminem Fitness Klubu  Maniac Gym (zwanego dalej  „Klubem”) podpisanie umowy członkowskiej (podanie wymaganych danych kontaktowych)oraz wykonanie zdjęcia.
Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim.
Fakt utraty,  zniszczenia  lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony obsłudze Klubu. Wydanie nowej karty może nastąpić dopiero  po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty, w wysokości 50 zł.
Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej karty członkowskiej wraz z opłatą lub uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia.
Podstawą do korzystania z usług Klubu jest fizyczne posiadanie karty członkowskiej, pracownicy klubu mają prawo odmówić wstępu na teren klubu o ile nie okaże on karty Klubu.
Dwukrotnie w roku kalendarzowym, członek ma prawo do zawieszenia członkowstwa na okres w którym nie będzie mógł korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie Recepcji o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie do Klubu stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby lub rekonwalescencji. W związku z powyższym członkostwo wydłuża się o ten okres. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uznania świadczeń lekarskich przekazanych po zakończeniu choroby. Członek klubu zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia.
 

        III CENY I ZAKRES USŁUG

Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości.
Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin, a w przypadku rezygnacji wartość karnetu nie jest zwracana.
Przeniesienie karnetu na inną osobę wiąże się z utratą karnetu przez osobę przekazującą, ale nie z utratą członkostwa. Osoba przyjmująca karnet zobowiązana jest uiścić opłatę wpisową, jeśli nie była dotychczas członkiem klubu.
 

IV PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

Z siłowni mogą korzystać osoby od 16 roku życia tylko za pisemną zgodą rodziców.
Osoby od 13 do 16 roku życia mogą korzystać z sali Cardio i aerobiku pod opieką osoby pełnoletniej i za zgodą Klubu.
Osoby od 16 do 18 roku życia mogą korzystać ze wszystkich sal treningowych z zastrzeżeniem nakazu wykonywania ćwiczeń dobranych przez instruktora.
Każdy z członków Klubu może korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych znajdujących się przed Klubem.
Członek Klubu może korzystać z usług  w zakresie posiadanych uprawnień klubowych i wykupionej kategorii usług.
Każdorazowo (przy pomocy karty członkowskiej) po wejściu do Klubu istnieje obowiązek zalogowania się, a przy wyjściu wylogowania się w miejscu do tego przeznaczonym.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub bez nadzoru.
Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania własnej kłódki i zamykania szafki przed opuszczeniem przebieralni. Przed opuszczeniem Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do opróżnienia zajmowanej szafki z wszystkich pozostawionych tam rzeczy. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, zostanie opróżniona przez personel Klubu, a jej zawartość będzie przechowywana na ryzyko Członka Klubu przez okres 5 dni roboczych. W przypadku nie odebrania pozostawionych rzeczy zostaną one oddane do Caritas.
Przy rezygnacji z karnetu Członek klubu ponosi opłatę manipulacyjną (opłatę administracyjną, podatek liniowy i podatek VAT).
Korzystający z usług Klubu zobowiązani są do higieny osobistej i czystości.
Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
Członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem klubu. Po zakończonych ćwiczeniach  należy odłożyć  sprzęt na miejsce do tego wyznaczone. Wszelkie uszkodzenia powinny być  natychmiast zgłoszone w recepcji.
Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
Każdy członek Klubu jest zobowiązany posiadać aktualne badania lekarskie, zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych, uzupełnienie informacji dotyczących schorzeń oraz poinformowanie instruktora w celu doboru odpowiednich form zajęć. 
Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia członka klubu wywołanego nieodpowiednim doborem ćwiczeń lub nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie klubu wynikające ze złego stanu zdrowia i nie stosowania się do regulaminu.
Członek Klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba, że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
Każdy początkujący ma obowiązek zgłosić się do instruktora w celu wykonania badań, doboru treningu i diety oraz  zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń.
W razie niejasności co do wykonywania ćwiczeń lub jakichkolwiek innych problemów niezależnie od zaawansowania ćwiczący zobowiązany jest konsultować się odnośnie treningu z odpowiednim instruktorem.
Ćwiczenia z wolnymi ciężarami (hantle, sztangi lub ćwiczenia z wykorzystaniem dużego obciążenia mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby).
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom zapisanym na zajęcia aerobiku.
Klienci korzystający z zajęć grupowych,  w przypadku spóźniania przekraczającego 10 minut, ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
Klienci korzystający z zajęć aerobiku na wejściu jednorazowym mają ograniczenie czasowe 1,5h. Po przekroczeniu tego czasu zobowiązani będą do zapłaty kary w kwocie 50zł.
W razie nie skorzystania z zajęć  aerobiku nie ma możliwości odrobienia ich w innym terminie.
Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku, w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 5 osób.
Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć aerobiku, redukcji liczby godzin zajęć i zmiany instruktora.
Telewizory w sali aerobowej  można używać wyłącznie z zastosowaniem słuchawek, zabrania się regulowania odbiorników telewizyjnych w celu innym niż przełączenie kanałów i ustawianie głośności.
Podczas treningu siłowego i cardio  należy korzystać z ręcznika.
Jeśli podczas treningu cardio ubranie treningowe jest mokre, a kontynuowany jest trening siłowy wskazana jest zmiana koszulki na suchą.
Na żądanie Członka i za okazaniem paragonu Klub wystawia faktury za usługi klubowe w terminie do 7 dni od dokonania zakupu.
Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku gdy klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W sytuacji zakazu korzystania i  wykluczenia z Klubu, nie zwracana jest  równowartość nie wykorzystanego karnetu i opłata wpisowa.
W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków i sterydów , przynoszenie i przychodzenie po spożyciu alkoholu, środków odurzających,  narkotyków i  sterydów.
Klub może być zamknięty w niedziele i święta oraz na czas konieczny  do przeprowadzenia niezbędnych napraw lub remontów z lub bez informowania o tym klientów.
W szatniach i pod natryskami obowiązuje nakaz noszenia klapek.
Saunę  uruchamia pracownik Klubu.
Instruktorzy pełniący dyżur na terenie Klubu sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do podporządkowania się nakazom i do  bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
Wszyscy trenerzy i instruktorzy są kontrolowani przez klub. Żaden  trener ani instruktor  z poza klubu nie ma prawa prowadzić indywidualnych zajęć bez pisemnej zgody właściciela klubu Maniac Gym.
Członek Klubu jest obowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest oplata w wysokości 10 zł.
Skargi i wnioski  należy zgłaszać właścicielowi Klubu.
 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu.
Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.
W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Klubu.
Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę  na przetwarzanie przez Maniac  Gym jego danych osobowych przekazanych przez Klienta  w umowie członkowskiej. Klient  wyraża zgodę  na otrzymywanie informacji handlowej od Maniac Gym  środkami komunikacji elektronicznej, w tym newslettera oraz może otrzymywać od nas e-maile dotyczące proponowanych usług. Możemy również kontaktować się z Klientami telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące wykonania Umowy.

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW ON-LINE

Słowniczek pojęć:

Klub – MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok, NIP 966-16-05-093, REGON 052030101, Tel (85) 740 69 31, e-mail: info@maniacgym.pl  Filia w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 5 17-100 Bielsk Podlaski, e-mail: bielsk@maniacgym.pl, do której można zakupić karnet za pośrednictwem strony internetowej
Regulamin - niniejszy regulamin zakupu karnetów do fitness klubu  za pośrednictwem strony internetowej
Kupujący - osoba dokonująca zakupu karnetów do fitness klubu za pośrednictwem strony internetowej
Strona internetowa – strona internetowa www.bielsk.maniacgym.pl

Karnety – karnety do fitness klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej
 
§1 Sprzedaż on-line

1. Sprzedaż Karnetów prowadzi fitness klub MANIAC GYM.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a fitness klubem MANIAC GYM zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:

a) zarejestrowania się na stronie internetowej www.bielsk.maniacgym.pl

b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,

c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,

d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję Regulamin”.

4. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro lub przelew poprzez serwis PayU).

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż Karnetów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

7. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.

8. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Klub.

9. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wydrukowana karta imienna z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

10. Aby otrzymać fakturę VAT należy zaraz po zamówieniu karnetu skontaktować się z pracownikami Klubu (MANIAC GYM Filia w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 5) oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

11. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu (dodatkowe zniżki dostępne są wyłącznie przy zakupie karnetu w recepcji klubu).

12. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

13. Brak możliwości zakupu Karnetów za pośrednictwem strony internetowej nie oznacza braku możliwości zakupu w recepcji klubu.

14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

§2 Reklamacje, zwrot i wymiana karnetów

1.  Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetową Karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że Karnet nie został wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług, za które zapłacił.

2.  W przypadku zwrotu Kupujący zobowiązany jest skontaktować się z pracownikami Klubu osobiście w siedzibie Klubu lub mailowo bielsk@maniacgym.pl

3.  Zwrot opłaty za karnet możliwy jest wyłącznie w recepcji klubu, po podpisaniu oświadczenia o odbiorze gotówki za rezygnację z karnetu.

4. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

5. W przypadku gdy Kupujący nie może skorzystać z zakupionego Karnetu istnieje możliwość przepisania go na inną osobę. Jedynym warunkiem przepisania Karnetu jest posiadanie Karty Członkowskiej przez osobą na którą Kupujący chce przepisać kartę. Przepisanie Karnetu wiąże się z utratą możliwości korzystania z usług Klubu w danym okresie ale nie z utratą członkowstwa.


§3 Ochrona danych Kupującego

1. Poprzez zakup Karnetu przez stronę internetową Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.

2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia w recepcji Klubu.


§4 Postanowienia końcowe

1. Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.

2. W celu dokonania zakupu karnetów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Karnetów przez Kupującego. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

4. Wszystkie informacje na temat oferty klubu, cennika oraz godzin otwarcia opublikowane są na stronie www.bielsk.maniacgym.pl.

5. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu.