REGULAMIN FITNESS KLUBU MANIAC GYM®

(obowiązujący od dnia 22 maja 2018 roku)

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług fitness klubu Maniac Gym®, w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług fitness klubu Maniac Gym®, jednorazowej wejściówki oraz korzystających na podstawie warunków promocji.

 

I. CZŁONKOSTWO

1.        Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.

2.        Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.

3.        Warunkiem otrzymania karty członkowskiej (zwanej dalej „Kartą”) jest zapoznanie się z regulaminem Fitness Klubu  Maniac Gym® (zwanego dalej  „Klubem”) podpisanie umowy członkowskiej (podanie wymaganych danych kontaktowych), wykonanie zdjęcia oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

4.        Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim.

5.        Fakt utraty,  zniszczenia  lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony personelowi Klubu. Wydanie nowej karty może nastąpić dopiero  po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty, w wysokości 30 zł.

6.        Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej karty członkowskiej wraz z opłatą lub uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia.

7.        Podstawą do korzystania z usług Klubu jest fizyczne posiadanie karty członkowskiej, pracownicy klubu mają prawo odmówić wstępu na teren klubu o ile nie okaże on karty Klubu.

8.        Dwukrotnie w roku kalendarzowym, członek ma prawo do zawieszenia członkostwa na okres w którym nie będzie mógł korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie Recepcji o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie do Klubu stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby lub rekonwalescencji. W związku z powyższym członkostwo wydłuża się o ten okres. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uznania świadczeń lekarskich przekazanych po zakończeniu choroby. Członek klubu zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia.

 

II. CENY I ZAKRES USŁUG

9.        Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości.

10.     Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin, a w przypadku rezygnacji z karnetu wartość karnetu jest pomniejszona o już wykorzystane dni i  opłatę manipulacyjną (opłatę administracyjną, podatek liniowy i podatek VAT).

11.     Przeniesienie karnetu na inną osobę wiąże się z utratą karnetu przez osobę przekazującą, ale nie z utratą członkostwa. Osoba przyjmująca karnet musi posiadać kartę członkowską.

 

III.  PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

12.     Każdy z członków Klubu może korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych znajdujących się przed Klubem.

13.     Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków: a. udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta). W przypadku osób zawierających Umowę lub korzystających z usług Klubu na podstawie posiadanej Karty także na podstawie udostępnionemu Klubowi wizerunkowi, poprzez zrobienie zdjęcia Klienta przy pierwszej wizycie w Klubie. W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, telefon oraz adres zamieszkania, a w przypadku Członków Klubu także datę urodzenia, o których mowa w niniejszym punkcie.

14.     Każdorazowo (przy pomocy karty członkowskiej) po wejściu do Klubu istnieje obowiązek zalogowania się, a przy wyjściu wylogowania się w miejscu do tego przeznaczonym. Korzystając z zajęć aerobiku Członek klubu zobowiązany jest do zalogowania się w wyznaczonych do tego strefach.

15.     Każdy początkujący ma obowiązek zgłosić się do instruktora w celu wykonania badań, doboru treningu i diety oraz  zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń.

16.     Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia

17.     Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.

18.     W razie niejasności co do wykonywania ćwiczeń lub jakichkolwiek innych problemów niezależnie od zaawansowania ćwiczący zobowiązany jest zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w Klubie o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.

19.     Ćwiczenia z wolnymi ciężarami (hantle, sztangi lub ćwiczenia z wykorzystaniem dużego obciążenia) mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.

20.     Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać Klubu ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.

21.     W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.

22.     Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.

23.     Korzystający z usług Klubu zobowiązani są do higieny osobistej i czystości.

24.     Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.

25.     Członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem klubu. Po zakończonych ćwiczeniach  należy odłożyć  sprzęt na miejsce do tego wyznaczone. Wszelkie uszkodzenia powinny być  natychmiast zgłoszone w recepcji.

26.     Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom zapisanym na zajęcia aerobiku. Zapisów na zajęcia dokonywać można w recepcji klubu.

27.     Odwołanie rezerwacji na zajecia aerobiku lub powinno odbyć się przynajmniej z 1 godzinnym wyprzedzeniem. W razie nie odwołania lub nie zachowania terminu odwołania, godzina zostanie zaliczona jako wykorzystana.

28.     Klienci korzystający z zajęć grupowych,  w przypadku spóźniania przekraczającego 10 minut,  ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.

29.     Klienci korzystający z zajęć aerobiku na wejściu jednorazowym mają ograniczenie czasowe 1,5h. Po przekroczeniu tego czasu zobowiązani będą do zapłaty kary w kwocie 50zł.

30.     W razie nie skorzystania z zajęć  aerobiku nie ma możliwości odrobienia ich w innym terminie.

31.     Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 5 osób.

32.     Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług, zakresu świadczonych usług, zmiany planu zajęć aerobiku, redukcji liczby godzin zajęć, zmiany instruktora,

33.     Z siłowni mogą korzystać osoby od 16 roku życia tylko za pisemną zgodą rodziców.

34.     Osoby od 13 do 16 roku życia mogą korzystać z sali Cardio i aerobiku pod opieką osoby pełnoletniej i za zgodą klubu.

35.     Osoby od 16 do 18 roku życia mogą korzystać ze wszystkich sal treningowych z zastrzeżeniem nakazu wykonywania ćwiczeń dobranych przez instruktora.

36.     Telewizory w sali aerobowej można używać wyłącznie z zastosowaniem słuchawek, zabrania się regulowania odbiorników telewizyjnych w celu innym niż przełączenie kanałów i ustawianie głośności.

37.     Podczas treningu siłowego i cardio  należy korzystać z ręcznika.

38.     Jeśli podczas treningu cardio ubranie treningowe jest mokre, a kontynuowany jest trening siłowy wskazana jest zmiana koszulki na suchą.

39.     Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku gdy klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W sytuacji zakazu korzystania i  wykluczenia z Klubu, nie zwracana jest  równowartość nie wykorzystanego karnetu i opłata wpisowa.

40.     W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków i sterydów , przynoszenie i przychodzenie po spożyciu alkoholu, środków odurzających,  narkotyków i  sterydów.

41.     Klub może być zamknięty w niedziele i święta oraz na czas konieczny  do przeprowadzenia niezbędnych napraw lub remontów z lub bez informowania o tym klientów. Klub nie przedłuża ważności karnetów, z powodów wymienionych w tym punkcie.

42.     W kąciku dla dzieci, mogą bezpłatnie przebywać dzieci (od lat 3) klientów ćwiczących w Klubie. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest poinstruować dziecko o konieczności przebywania w wyznaczonym dla dzieci miejscu.

43.     Z sauny mogą korzystać pełnoletni klienci Klubu, osoby z zewnątrz oraz niepełnoletni pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

44.     Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających oraz z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane do sauny.

45.     W szatniach, pod natryskami oraz w saunie obowiązuje nakaz noszenia klapek a przed wejściem do sauny należy obowiązkowo skorzystać z prysznica i zmyć makijaż.

46.     Sauny uruchamiane są przez pracowników Klubu.

47.     W saunie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy. Korzystającym nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności: regulować urządzeń w saunach, polewać wodą i innymi płynami pieca oraz zachowywać się w sposób zakłócający spokój innym członkom Klubu.

48.     Instruktorzy pełniący dyżur na terenie Klubu sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do podporządkowania się nakazom i do  bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

49.     Wszyscy trenerzy i instruktorzy są kontrolowani przez klub. Żaden  trener ani instruktor z poza klubu nie ma prawa prowadzić indywidualnych zajęć bez pisemnej zgody właściciela klubu Maniac Gym®.

50.     Członek Klubu jest obowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest oplata w wysokości 10 zł.

51.     Skargi i wnioski  należy zgłaszać właścicielowi Klubu.

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI
52.     Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna) z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.

53.     Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient powinien przynieść własną kłódkę lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Członek Klubu zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, zostanie opróżniona przez personel Klubu, a jej zawartość będzie przechowywana na ryzyko Członka Klubu przez okres 5 dni roboczych. Jeśli w tym czasie Członek Klubu nie zgłosi się w recepcji Klubu po odbiór pozostawionych w szafce rzeczy, wedle uznania Klubu, zostaną one: (i) uznane za porzucone, w rozumieniu art.180 kodeksu cywilnego tj. w celu wyzbycia się ich własności, a następnie rozdysponowane, lub (i) oddane na przechowanie niezależnego podmiotu świadczącemu usługi przechowania, na koszt i ryzyko Członka Klubu, o czym Członek Klubu zostanie poinformowany poprzez wywieszenie informacji na terenie Klubu, w miejscu przeznaczonym do dokonywania ogłoszeń.

54.     Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.

55.     Zakazuje się wnoszenia na teren Klubu znacznych ilości pieniędzy lub wartościowych przedmiotów.

56.     Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ
57.     Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

58.     Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny:  Maniac Gym® ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok.

59.     Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

 

VI. ZMIANA REGULAMINU
60.     Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.

61.     W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.

62.     Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

VII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
63.     Administratorem danych osobowych jest Właściciel tj. Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79A. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., 2135 z późn. zm.).

64.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2135 z późn. zm.). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi przez Administratora.

65.     Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą mailową na adres mailowy: info@maniacgym.pl lub osobiście w siedzibie firmy.

66.     W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.

67.     Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).

68.     Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.

69.     Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.

70.     Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

71.     Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu.

72.     Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.

73.     W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

74.     Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Klubu.